Beleidsplan 2023

Beleidsplan 2023

Karakteristiek:

De hulp die geboden wordt is materieel en immaterieel. Met name bedoeld voor de armste mensen. Het materiële vloeit voort uit het immateriële. Wat het eerste betreft behelst dat het steunen met voedselpakketten, medicijnen, kleding, klussen, hout voor de winter en dergelijke. Het vindt zijn grond in het Evangelie van Christus, maar dan op praktische wijze. Maar het uitdragen van het Evangelie met het brengen van Zijn boodschap is de hoofdzaak. Eerst in woord en gebed, maar ook met de daad. In eerste instantie helpen we arme christenen, maar ook mensen met een andere achtergrond en religie krijgen hulp. De plaatsen Korçë en Shkodër staan daarbij centraal. Onze bezoeken vinden daar vooral plaats bij de Gipsy’s(zigeuners) en weduwen.  Zij hebben het vooral moeilijk in Albanië. Zo willen we een getuigenis geven van Gods liefde voor deze wereld, waarvoor Hij zijn leven heeft gegeven door zijn dood aan het kruis en zijn opstanding. Met dat getuigenis willen we ook handen en voeten geven aan deze missie. Zo willen we geloofsgemeenschappen steunen, die onze hulp dringend nodig hebben. Ingetogenheid past ons, dat geldt ook voor de omvang van ons werk. We voeren geen grote publieke acties om snel te groeien. Enorme aanwas wordt niet verwacht. Wel komen er soms verrassende giften binnen van diverse zijden. De Stichting werkt alleen met vrijwilligers en deze krijgen geen vergoeding. Alle giften worden volledig (100%) voor het betreffende doel besteed.

Statutaire doelstelling: 
Artikel 2 van de statuten heeft het over materiële hulpverlening ter ondersteuning van de evangelieverkondiging.  

Onze activiteiten richten zich met name op de volgende zaken:

1. Voedselvoorziening

2. Een droog en warm onderkomen bevorderen

3. Het in orde laten brengen van elementaire (sanitaire) voorzieningen; het plaatsen van deuren en kozijnen e.d., zeer noodzakelijke aanpassingen. 

4. Financiële steun bieden aan hen die initiatieven ontwikkelen om een eigen inkomen te genereren.

5. Regelmatige Bijbelstudie en gebed met vrouwen in Albanië via internet

Coördinatie 

Renato Jani in Tirana is onze contactpersoon. Hij is Albanees maar spreekt, doordat hij een aantal jaren in Nederland heeft gewoond, goed Nederlands. Hij is van onschatbare waarde voor ons. Hij bezoekt met regelmaat de families; rapporteert hierover; draagt nieuwe families en projecten aan. Hij ontvangt ons altijd met open armen en reist met ons naar de families om te laten zien wat er met het geld en de projecten is gebeurd. Foto’s hiervan staan op onze site.

Activiteiten 2022

In dit jaar zijn de volgende activiteiten gedaan:

 • Het bestuur heeft twee keer vergaderd, 13-01-22 en 05-09-22. 
  Tevens is er regelmatig contact en overleg via telefoon en internet.
 • Onze contactpersoon Renato Jani rapporteert met regelmaat over de activiteiten in Albanië.
 • Het studiefonds is goed gevuld en voorziet in bijdragen aan enkele studenten.
 • De financiële hulp aan gezinnen is m.i.v. dit jaar verhoogd. De hulp gaat in de meeste gevallen om voedselpakketten en stookhout. Ook het onderhoud en herstel van woningen werd financieel ondersteund.
 • Mede dankzij bijdragen vanuit verschillende kerkelijke gemeentes is de financiële situatie van onze stichting goed.
 • Twee bestuursleden hebben samen met hun echtgenotes een bezoek gebracht aan Albanië. Het bezoek vond plaats van 4 t/m 7 oktober 2022. Tijdens het bezoek zijn gezinnen en individuele personen bezocht, en is een vrouwenbijeenkomst bijgewoond.
  Ook was er elke dag contact en overleg met Renato.

Activiteiten 2023:

 • We hebben het voornemen dit jaar weer een reis te organiseren naar Albanië. We willen met het bezoek de relatie versterken met de werkers aldaar en hen bemoedigen. De reis zal naar verwachting in het najaar van 2023 plaatsvinden.Er blijkt een aanhoudende behoefte te zijn aan medische materiaal en medicijnen. Er zullen contacten worden gelegd met medische instellingen en organisaties om hierin te voorzien.
 • We bieden medische hulp aan mensen die daarom verzoeken.  We sturen medicijnen naar de mensen, maar ook aan verpleegsters. Soms dragen we zorg voor hen die een behandeling moeten ondergaan. 
 • We gaan dit jaar door met het verschaffen van zogeheten mini-kredieten aan startende ondernemers. Hierbij moet gedacht woorden aan: Schilder- en timmerwerk.
 • Maandelijks worden enige tientallen Gipsy gezinnen in Korçë ondersteund met een voedselpakket. Deze gezinnen zijn hiervan afhankelijk. Het is heel moeilijk voor deze mensen om werk te vinden.
 • Elk jaar worden er evangelisatie acties gehouden zoals de belangrijke internationale jeugdconferentie ‘Barnabas’ die in Pogradec wordt georganiseerd.  Deze is belangrijk omdat hier aan jongeren wordt geleerd hoe het Evangelie uit te leggen aan de naaste.
  We geven een aantal jonge mensen vergoeding voor deze conferentie.
 • In Korçë worden jaarlijks vrouwenbijeenkomsten georganiseerd, waar op zeer praktische wijze bijbels onderricht gegeven wordt door een van de vrijwilligers.
 • In geval van onverwachte rampspoed organiseren we een hulpactie d.m.v. enige publiciteit, zodat belangstellenden geïnteresseerd raken in het project.
 • Christenen worden bemoedigd en anderen worden geholpen en het Evangelie wordt uitgelegd.
 • In de stad Shkodër helpen we incidenteel de mensen in het bejaardenhuis. De goede bedrijfsvoering van de laatste jaren maakt ondersteuning minder noodzakelijk. Medicijnen en verband en elektrische apparatuur blijven welkom.
 • Bezoek aan gevangenisgroepen in Korçë. De bedoeling van dit bezoek is om de gevangenen met het  Evangelie in aanraking te brengen, maar ook om de mannen moed in te spreken. 
 • Soms organiseren we transporten, maar deze zijn dan specifiek. Als de mensen iets nodig hebben, kunnen ze het beter daar aanschaffen, eventueel met steun van de stichting. Dat is ook voordeliger.
 • Enkele arme gezinnen kunnen de huur van hun huizen wegens grote armoede niet opbrengen. 
  We ondersteunen hen met het betalen van huur voor een bepaalde periode.
 • De winters in Albanië kunnen heel koud zijn. De armsten hebben in de winter geen hout voor kun kachels.
  Bij gebrek daaraan helpt de stichting daarin te voorzien.
 • Jonge mensen die graag willen studeren, krijgen de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Door een motivatiebrief te schrijven, kunnen ze financieel een startkapitaal ontvangen o.i.d. waardoor ze met de studie kunnen starten.
 • Het voornemen is om in 2023 een jongerenreis naar Albanië te houden. De organisatie hiervan berust bij de Protestantse Gemeente te Rhenen. De bedoeling is dat deze reis in de zomer zal plaatsvinden. Op het programma staan activiteiten als het contact met leeftijdgenoten in Albanië, het bijwonen van de Barnabas jongerenconferentie en het verrichten van enige werkzaamheden.
 • De Bijbelstudie met vrouwen in Albanië via internet gaat op regelmatige basis plaatsvinden.

Financiële middelen:

 • Alle middelen worden bijeengebracht door giften van particulieren, door bijdragen van kerken, collectes e.d.
 • Fondsenwerving o.a. door middel van het organiseren van een benefitdiner ten behoeve van een bestaand of nieuw project en het regelen van een bemoedigingsreis met daaraan gekoppeld een halve of kwart marathon om sponsorgelden bijeen te vergaren voor een praktisch doel.