Beleidsplan

Beleidsplan 2020

Inleiding:
Welkom op deze site. Graag willen we u wat meer informatie geven over onze plannen voor 2020. Maar vooraf gesteld: Wie zijn wij?We zij n een vrije jonge stichting in zijn erkende vorm, maar zijn al sinds 2000 bezig met allerlei verrichtingen voor de geestelijk en lichamelijk behoeftige mens in  Albanië. Het werk ving begon met ondersteuningsreizen via een andere organisatie.Ve rvolgens zetten we zelf reizen op touw onder juridische bescherming van de Reddingsark, een evangeliegemeente in Baarn en Bunschoten. Het bestuur  heeft indertijd om praktische redenen het werk in Albanië gesepareerd en ondersteund door de oprichting van een aparte rechtspersoon.W e zijn vanaf 2015 zelfstandig onder de stichtingsnaam ‘Hart voor Albanië’. We houden wel de band met de Reddingsark. Deze band is evenwel principieel, noch statutair, noch exclusief: Samenwerking met gelovigen uit andere kringen en geloofsgemeenschappen wordt zeer op prijs gesteld.
Karakteristiek:
De hulp die geboden wordt is materieel en immaterieel. Met name bedoeld voor de armste mensen. Het materiële vloeit voort uit het immateriële. Wat het eerste betreft behelst dat het steunen met voedselpakketten, medicijnen, kleding, klussen, hout voor de winter en dergelijke. Het vindt zijn grond in het Evangelie van Christus, maar dan op praktische wijze. Maar het uitdragen van het Evangelie met het brengen van Zijn boodschap is de hoofdzaak. Eerst in woord en gebed, maar ook met de daad. In eerste instantie helpen we arme christenen, maar ook mensen met een andere achtergrond en religie krijgen hulp. De plaatsen Korçë en Shkodër staan daarbij centraal. Onze bezoeken vinden daar vooral plaats bij de Gipsy’s(zigeuners) en weduwen.  Zij hebben het vooral moeilijk in Albanië. Zo willen we een getuigenis geven van Gods liefde voor deze wereld, waarvoor Hij zijn leven heeft gegeven door zijn dood aan het kruis en zijn opstanding. Met dat getuigenis willen we ook handen en voeten geven aan deze missie. Zo willen we geloofsgemeenschappen steunen, die onze hulp dringend nodig hebben. Ingetogenheid past ons, dat geldt ook voor de omvang van ons werk. We voeren geen grote publieke acties om snel te groeien. Enorme aanwas wordt niet verwacht. Wel komen er soms verrassende giften binnen van diverse zijden. De Stichting werkt alleen met vrijwilligers en deze krijgen geen vergoeding. Alle giften worden volledig(100%) voor het betreffende doel besteed.
Statutaire doelstelling: Artikel 2 van de statuten heeft het over materiële hulpverlening ter ondersteuning van de evangelieverkondiging.    
Activiteiten 2020:
 • Maandelijks worden enige tientallen Gipsy gezinnen in Korçë ondersteund met een voedselpakket. Deze gezinnen zijn hier van afhankelijk. Het is heel moeilijk voor deze mensen om werk te vinden.
 • Elk jaar worden er evangelisatie acties gehouden zoals de belangrijke internationale jeugdconferentie ‘Barnabas’  die in Pogradec wordt georganiseerd.  Deze is belangrijk omdat hier aan jongeren wordt geleerd hoe het Evangelie uit te leggen aan de naaste. We geven een aantal jonge mensen vergoeding voor deze conferentie.
 • In Korçë worden jaarlijks vrouwenbijeenkomsten georganiseerd, waar op zeer praktische wijze bijbels onderricht gegeven wordt door een van de vrijwilligers.
 • We bieden medische hulp aan mensen die daarom verzoeken.  We sturen medicijnen naar de mensen, maar ook aan verpleegsters. Soms dragen we zorg voor hen die een behandeling moeten ondergaan. 
 • In geval van onverwachte rampspoed organiseren we een hulpactie d.m.v. enige publiciteit, zodat belangstellenden geïnteresseerd raken in het project.
 • Christenen worden bemoedigd en anderen worden geholpen en wordt het Evangelie uitgelegd.
 • In de stad Shkodër helpen we incidenteel de mensen in het bejaardenhuis. De goede bedrijfsvoering van de laatste jaren maakt ondersteuning minder noodzakelijk. Medicijnen en verband en elektrische apparatuur blijven welkom.
 • Bezoek aan gevangenisgroepen in Korçë. De bedoeling van dit bezoek is om met het  Evangelie in aanraking te brengen, maar ook om de mannen moed in te spreken. 
 • Soms organiseren we transporten, maar deze zijn dan specifiek. Als de mensen iets nodig hebben, kunnen ze het beter daar aanschaffen, eventueel met steun van de stichting. Dat is ook voordeliger.
 • Enkele arme gezinnen kunnen de huur van hun huizen wegens grote armoede niet opbrengen.   We ondersteunen hen met het betalen van huur voor een bepaalde periode.
 • De winters in Albanië kunnen heel koud zijn. De armsten hebben in de winter geen hout voor kun kachels. Bij gebrek daaraan helpt de stichting daarin te voorzien.
 • Jonge mensen die graag willen studeren, krijgen de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Door een motivatiebrief te schrijven, kunnen ze financieel een startkapitaal ontvangen o.i.d. waardoor ze met de studie kunnen starten.
 • We brengen zeker elk jaar een werkbezoek te brengen vanuit de eigen Stichting.
 • Alle middelen worden bijeengebracht door giften van particulieren, door bijdragen van kerken, collectes e.d.
 • Het organiseren van een benefitdiner ten behoeve van een bestaand of nieuw project.
 • Het regelen van een bemoedigingsreis met daaraan gekoppeld een halve of kwart marathon om sponsorgelden bijeen te vergaren voor een praktisch doel.