Beleidsplan

Beleidsplan 2021
Inleiding:

Welkom op deze site. Graag willen we u wat meer informatie geven over onze plannen voor 2021. Maar vooraf gesteld: Wie zijn wij? We zijn een vrije jonge stichting in zijn erkende vorm, maar zijn al sinds 2000 bezig met allerlei verrichtingen voor de geestelijk en lichamelijk behoeftige mens in Albanië. Het werk begon met ondersteuningsreizen via een andere organisatie. Vervolgens zetten we zelf reizen op touw onder juridische bescherming van de Reddingsark, een evangeliegemeente in Baarn en Bunschoten. Het bestuur heeft indertijd om praktische redenen het werk in Albanië gesepareerd en ondersteund door de oprichting van een aparte rechtspersoon. We zijn vanaf 2015 zelfstandig onder de stichtingsnaam ‘Hart voor Albanië’.
We houden wel de band met de Reddingsark. Deze band is evenwel principieel, noch statutair, noch exclusief: Samenwerking met gelovigen uit andere kringen en geloofsgemeenschappen wordt zeer op prijs gesteld. We zijn daarom blij met de ondersteuning dit met ingang van dit jaar gegeven wordt door de Protestantse Gemeente Rhenen. Deze ondersteuning zal voor meerdere jaren gelden.

Statutaire doelstelling: 

Artikel 2 van de statuten heeft het over materiële hulpverlening ter ondersteuning van de evangelieverkondiging.  

 

Onze activiteiten richten zich met name op de volgende zaken:


    1. Voedselvoorziening
    2. Een droog en warm onderkomen bevorderen
    3. Het in orde laten brengen van elementaire (sanitaire) voorzieningen; 
        het plaatsen van deuren en kozijnen e.d., zeer noodzakelijke aanpassingen. 
    4. Financiële steun bieden aan hen die initiatieven ontwikkelen om
        een eigen inkomen te genereren.

 

Coördinatie 

Renato Jani in Tirana is onze contactpersoon. Hij is Albanees maar spreekt, doordat hij een aantal jaren in Nederland heeft gewoond, goed Nederlands. Hij is van onschatbare waarde voor ons. Hij bezoekt met regelmaat de families; rapporteert hierover; draagt nieuwe families en projecten aan. Hij ontvangt ons altijd met open armen en reist met ons naar de families om te laten zien wat er met het geld en de projecten is gebeurd. Foto’s hiervan staan op onze site.

 

Activiteiten 2021:

 • We bieden medische hulp aan mensen die daarom verzoeken.  We sturen medicijnen naar de mensen, maar ook aan verpleegsters. Soms dragen we zorg voor hen die een behandeling moeten ondergaan. 
 • Dit jaar zal worden gestart met het verschaffen van zogeheten mini-kredieten aan startende ondernemers. Hierbij moet gedacht woorden aan: Schilder- en timmerwerk en agrarische activiteiten.
 • Maandelijks worden enige tientallen Gipsy gezinnen in Korçë ondersteund met een voedselpakket. Deze gezinnen zijn hiervan afhankelijk. Het is heel moeilijk voor deze mensen om werk te vinden.
 • Elk jaar worden er evangelisatie acties gehouden zoals de belangrijke internationale jeugdconferentie ‘Barnabas’ die in Pogradec wordt georganiseerd.  Deze is belangrijk omdat hier aan jongeren wordt geleerd hoe het Evangelie uit te leggen aan de naaste. We geven een aantal jonge mensen vergoeding voor deze conferentie.
 • In Korçë worden jaarlijks vrouwenbijeenkomsten georganiseerd, waar op zeer praktische wijze bijbels onderricht gegeven wordt door een van de vrijwilligers.
 • In geval van onverwachte rampspoed organiseren we een hulpactie d.m.v. enige publiciteit, zodat belangstellenden geïnteresseerd raken in het project.
 • Christenen worden bemoedigd en anderen worden geholpen en het Evangelie wordt uitgelegd.
 • In de stad Shkodër helpen we incidenteel de mensen in het bejaardenhuis. De goede bedrijfsvoering van de laatste jaren maakt ondersteuning minder noodzakelijk. Medicijnen en verband en elektrische apparatuur blijven welkom.
 • Bezoek aan gevangenisgroepen in Korçë. De bedoeling van dit bezoek is om de gevangenen met het Evangelie in aanraking te brengen, maar ook om de mannen moed in te spreken. 
 • Soms organiseren we transporten, maar deze zijn dan specifiek. Als de mensen iets nodig hebben, kunnen ze het beter daar aanschaffen, eventueel met steun van de stichting. Dat is ook voordeliger.
 • Enkele arme gezinnen kunnen de huur van hun huizen wegens grote armoede niet opbrengen. We ondersteunen hen met het betalen van huur voor een bepaalde periode.
 • De winters in Albanië kunnen heel koud zijn. De armsten hebben in de winter geen hout voor kun kachels. Bij gebrek daaraan helpt de stichting daarin te voorzien.
 • Jonge mensen die graag willen studeren, krijgen de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Door een motivatiebrief te schrijven, kunnen ze financieel een startkapitaal ontvangen o.i.d. waardoor ze met de studie kunnen starten.
 • We brengen zeker elk jaar een werkbezoek te brengen vanuit de eigen Stichting. We hopen van harte dat de omstandigheden vwb. de Corona-epidemie in positieve zin zullen veranderen zodat we dit jaar een bezoek kunnen realiseren.

Financiële middelen:

 • Alle middelen worden bijeengebracht door giften van particulieren, door bijdragen van kerken, collectes e.d.
 • Fondsenwerving o.a. door middel van het organiseren van een benefitdiner ten behoeve van een bestaand of nieuw project en het regelen van een bemoedigingsreis met daaraan gekoppeld een halve of kwart marathon om sponsorgelden bijeen te vergaren voor een praktisch doel.